Tren Teşkil İşçisinin Görevleri

TCDD’da çalışan Tren Teşkil İşçilerinin görev tanımları nelerdir bu yazımda bunlardan bahsedeceğim.

Tren teşkil işçileri idari açıdan gar müdürü, gar şefi ve istasyon şefine, trafikle ilgili işler bakımından nöbetçi hareket memuruna bağlıdırlar.

Teşkil İşçilerin genel görevleri şu şekildedir.

1) Görevi süresince, nöbetçi hareket memurundan izin almadan istasyondan ayrılmaz.
2) Görevlendirildikleri gar ve istasyonda, gerek trenlerin kabul ve gönderme işlemlerinin, gerek manevra hizmetlerinin mevzuata uygun ve emniyet içinde yapılması için azami dikkati gösterir, bu konuda gerekli önlemleri alır.
3) Trafik, manevra ve makas hizmetlerinde başkalarının ve kendisinin can güvenliği için yasa ve yönetmeliklerle konulmuş emniyet kurallarını bilir ve uygular.
4) Trenlerin sınıflarını, teşkiline ait tüm konuları ve kendi işyerinde ki trenlerin orerde belirtilen kalkış ve varış saatlerini, önceden belirlenmiş kabul yollarını bilir.
5) Göreve başlamadan önce, nöbetten çıkan tren teşkil işçisi/ tren teşkil memurundan garın yol ve yük durumu ile gelecek veya komşu istasyonlarda bekleyen trenler hakkında bilgi alır.
6) Makasın gördüğü hizmeti, çeşitlerini, önemini, parçalarını, çalışmasını, fener ve işaretlerini bilir. Bunları kurallara uygun olarak kullanır, beraberinde bulunması gereken gereç ve işaretleri bulundurur.
7) İstasyon yolları, makasları ve tesisleri tanır ve bilir, bunlardan görev ve yetkisinde olanları iş yeri amirinin veya nöbetçi hareket memurunun bilgisi dahilinde kurallara uygun olarak kullanır.
8) Kendisine kullanılmak üzere teslim edilen malzeme ve demirbaşları beraberinde bulundurur ve korur.
9) Kullanımında bulunan telsizi çağrıları almak üzere sürekli açık bulundurur ve cevaplar, korur ve muhafaza eder.

Teşkil işçileri gara gelen trenlerin kabul ve sevkini yapmaktadır bu işlemi yaparken mümkün olduğu kadar önem göstermelidir.

Tren kabul ve sevki:

1) Trenlerin istasyonlara kabulünde ve gönderilmesinde kullanma yetkisi kendisine verilmiş olan emniyet tesisatı ve işaretleri aldığı emre göre düzenler.
2) Giriş işaretlerini ve makasları, trenin geliş saatinden önce trenin kabul edileceği yola düzenler.
3) İşaret ve makaslarda meydana gelen arızaları derhal nöbetçi hareket memuruna bildirir.
4) Trenlerin kabulü için, trenin gelişinden en geç 15 dakika önce makasa gider. Değişik yola kabul edilecek trenler için hareket memurundan 5610 model alır. Telefonla bildirildiğinde deftere işler.
5) Tren kabulü için telsizle verilen talimatları tekrar eder ve uygular.
6) İstasyondan gönderilecek trenlerin geçeceği yol üzerindeki makas ve işaretleri trenin geçişine uygun olarak düzenler.
7) Kullanılması kendisine verilmiş olan geçit bariyerlerini zamanında kapatır ve açar.
8) Trenlerin giriş veya çıkışından sonra makasları doğru yola düzenler ve kilitler. Giriş işaretlerini kapatır.
9) Trenin kabulü için makasa giderken, trenin geçeceği yol üzerindeki makasların trenin geçişine düzenli olduğu ve yolda trenin geçişine herhangi bir engelin bulunmadığını kontrol eder.
10) Limitler içine girmeden durmuş olan trenin personelini ve nöbetçi hareket memurunu uyarır, çıkacak olan trenin çıkmasına engel olur.
11) Kabul etmekte olduğu trenin son vagonu önünden geçinceye kadar işaret göstermeye devam eder.
12) İstasyona kabul ettiği trendeki vagonları, trenin sport fenerlerinin tamam olup olmadığını kontrol eder, seyrinde sakınca gördüğü aksaklıklarda treni durdurur ve derhal nöbetçi hareket memuruna durumu bildirir.

c) Tren teşkili ve manevra :
1) Manevra planının nasıl uygulanacağını öğrenir.
2) Nöbetçi hareket memurundan talimat ve emir almadıkça hiçbir manevra hareketine başlamaz.
3) Makasları nöbetçi hareket memurunun bilgisi dahilinde kullanır.
4) Manevrada kullanma yetkisi verilmiş olan emniyet tesisatı, makasları ve işaretleri aldığı emre göre düzenler.
5) Manevra sahasını sürekli gözetim altında bulundurur, trenlerin seyrini olumsuz etkileyecek olanları derhal bertaraf eder ve durumu nöbetçi hareket memuruna bildirir.
6) Trenleri mevzuat hükümlerine uygun olarak teşkil eder.
7) Vagonların tamir yollarına gecikmesiz ve emniyetli olarak verilmesini, alınmasını ve trenlere bağlanmasını sağlar.
8) Ambar yolları ile manevra sahası arasındaki dolu ve boş vagonların düzenli ve gecikmelere meydan vermeyecek şekilde alınıp verilmesini sağlar.
9) Lokomotiflerin, depolardan alınıp trenlere, trenlerden kesilip depolara verilmesini gecikme ve olaylara neden olmayacak şekilde sağlar.
10) Manevraların çeşitlerini, ayırma ve teşkil manevralarının nasıl ve ne şekilde yapıldığını, manevrada gerekli teknik ve özellikle özen gösterilmesi gereken diğer konuları bilir.
11) Trenin veya manevra dizisinin gireceği yol üzerindeki derayman pabucu, kal, sabit kal ve takozları önceden kaldırmak,
12) Manevralarda vagonları ve lokomotifleri ilgili yönetmelik hükümlerine göre birbirine bağlar ve çözer.
13) Manevraları yürürlükteki yönetmelik, genel emir ve emirlere uygun olarak vagonlara ve içindeki eşyaya zarar ve hasar vermeyecek şekilde yapar.
14) Emir ve işaretleri makinist ve diğer görevlilere kurallara uygun olarak verir.
15) Trenin cinsine ve hızına uygun olmayan veya arızalı vagonların diziye konulmamasını sağlar.
16) Manevranın kısa sürede yapılmasını sağlar.
17) Manevra bitiminden sonra gerekli önlemleri alır.
18) Lokomotif ve vagonların ilgili birimlere verilmesi ve alınması ile ilgili kayıtları tutar.
19) Manevraları gerektiğinde, tren kabul ve sevk durumlarına göre, belirli sürelerde durdurur.
20) Manevra sırasında ve bitiminde, istasyon ve gar yollarına terk edilen vagonların manevra dizisi ve trenlerin geçişine engel olmayacak şekilde bırakılmasını sağlar.
21) Manevralarda, vagonların limitler dışına çıkıp çıkmadığını kontrol eder. Limit dışına çıkan vagon varsa emniyete alır ve ilgililere haber verir.
22) Üzerinde lokomotif ve vagon varken makasları çevirmez.
23) Manevra sırasında ve bitiminde vagonların kendi kendilerine hareket etmemesi için el frenlerini sıkar, gerektiğinde altlarına kal ve takoz koyar, vagonları ve hava hortumlarını birbirlerine bağlar, yedek koşum takımlarını ve sarkan hava hortumlarını yerlerine takar.
24) Vagon onarım atölyeleri ile tamirlik vagonlar konusunda sürekli ilgili birimlerle ilişki halinde bulunur.
25) Trenlere verilecek vagonların trafik emniyetini bozmayacak durumda olmalarına dikkat eder. Tren Hareket Bildirim Formu düzenler.
26) İstasyona bırakılan vagonları birbirine bağlar, hava hortumlarını yerine asar, el frenlerini sıkar, altlarına kal koyar ve sabit kali kapatır.

d) Tesis Bakımı :

1) Makasların, emniyet tesisatı ve işaretlerin günlük ve haftalık temizliğini yapar, makas bakım çizelgelerini doldurarak imza eder.
2) Görevlendirildiği makasların sürekli olarak temiz ve iyi bir halde bulundurulmasını ve aydınlatılmasını sağlar.
3) İşaretlerin fenerlerini zamanında yakıp ve söndürür.
4) Makas ve tesisatta meydana gelen arızaları hareket memuruna bildirir.
5) Limit taşlarını boyar. Sürekli görünür olmasını sağlar.

e) Temizlik ve Çevre, Nezaret:

1) İstasyona bırakılan vagonların kurşunlarını (plastik vagon mührünü) kontrol eder. Aksaklıkları nöbetçi hareket memuruna bildirir.
2) İstasyona bırakılan vagonları emniyet ve güvenlik açısından sürekli kontrol eder, nezaret altında bulundurur.
3) Karlı ve buzlu günlerde makaslar ve emniyet tesisatı ile işaretlerde biriken kar ve buzları temizler ve bunların kullanılır durumda olmasını sağlar.
4) Gar ve istasyonların çevresini, tuvaletlerini ve peronlarını, yazıhane ve bekleme salonlarını temizler, sobalarını yakar, söndürür ve temizler.
5) Bekleme salonlarını yolcu trenlerinin hareket saatinden bir saat önce açar ve yarım saat sonra kapatır, çevrede sığınacak yer bulunmayan istasyonlarda, özellikle kış mevsiminde tren zamanları dışında da olsa yolcu bulundukça nöbetçi hareket memurunun emri ile bekleme salonlarını açık tutar.
6) İstasyona gelen ve giden eşyaların trenlere yüklenmesini veya indirilmesini yapar.
7) İstasyon hudutları içinde gördüğü yabancı ve şüpheli kişileri nöbetçi hareket memuruna haber verir.
8) Başıboş hayvanların istasyon sahası içinde dolaşmasına izin vermez.

f.Tren Üzerindeki Tren Teşkil İşçisinin Görevleri:

1) Görevlendirildiği trenin hareket saatinden bir saat önce resmi elbisesini giymiş, günlük sakal traşı olmuş olarak göreve gelir.
2) Göreve geldiğini nöbetçi hareket memuru ile tren şefine/makiniste bildirir, görevlendirildiği vagonu ve trenin neresinde olduğunu öğrenir.
3) Görevlendirildiği vagondan, görev süresince trenin seyrini gözetler.
4) Tren herhangi bir nedenle ikiye ayrıldığında, görevli olduğu kısımdaki vagonların el frenlerini sıkar ve trenin duruşu için durma işareti verir.
5) Görevlendirildikleri vagonların iyi bir şekilde bulunduklarını, frenlerin iyi çalıştıklarını kontrol eder, vagonun el frenlerinin çözülmesine, vagonların tekerleklerinin apleti olup olmadığına dikkat eder ve görecekleri hata ve aksaklıkları hemen tren şefine/makiniste bildirir.
6) Tren işaretlerinin zamanında yerlerine takılmasını, koşum takımlarının yönetmelik hükümlerine uygun olarak sıkıştırılmış olmasını kontrol eder ve sağlar.
7) Sıhhi imdat sandığı, seyyar telefon, sedye ve tren şefi sandığı gibi demirbaş eşyayı furgona getirir ve servis sonunda İstasyondaki ilgili yere götürür.
8) Furgon bulunan trenlerde kışın sobanın yakılması ve yakacakların taşınmasını sağlar.
9) Ara istasyonlarda manevralara katılır, vagon ve lokomotifleri bağlar ve çözer, görev verildiğinde makasları kullanır.
10) İşaretlerle verilecek emirleri tamamıyla uygulayabilmek için, her zaman görev yerinde bulunur.
11) Görevli olduğu trene, hız azaltılması veya durma işaretlerinin gösterilip gösterilmediğine, vagon kapı ve kapaklarının açılmamasına ve hareket eden parçalarda hiçbir noksanlığın meydana gelmemesine, açık vagonlardaki yükün kayması, yola dökülmek, ateş almak ya da başka türlü bir tehlike meydana getirip getirmediğine, trenin seyir sırasında kopup kopmadığına, vagonlarda olağan dışı bir sallantı ve sarsıntının olup olmadığına, ara istasyonlardan alınan vagonların frenlerinin sıkılı ve altlarında kal olup olmadığına ve manevraya başlamadan önce kali kaldırmaya dikkat eder.
12) Trenler istasyonlarda durduğu zaman, bir işe görevlendirilmesi dışında, tren şefi/makinist tarafından izin verilmedikçe veya tren dizisini kontrol etmesi dışında görev verilen vagondan ayrılmaz.
13) Ara istasyonlarda, görevli olduğu trene verilen veya indirilen parçaların taşınmasına yardım eder.
14) Ara istasyonlarda vagonların kontrolüne tren şefi/makinist ile birlikte katılmak ve gördüğü aksaklıklar varsa, bu konuda görüşlerini tren şefine/makiniste bildirir. Bırakılan vagonların frenlerini sıkar.
15) Sport fenerlerini geceleri ve yoğun sisli havalarda yakar.
16) Makinistlerin, tren personelinin ve diğer yol personelinin verecekleri işaretleri derhal uygulamaya hazır bulunur.
17) Görevi sırasında, trenin hareketlerini dikkatle izleyip gördüğü her türlü aksaklığı derhal tren şefine/makiniste bildir, eğer bu aksaklık tren için bir tehlike meydana getirecekse, derhal imdat işareti verir ve hiçbir emir beklemeksizin treni durdurmak amacıyla gerekli teşebbüste bulunur.
18) Anayolda kalan trenin emniyetini sağlar.
19) Trenin duruşuna uygun olan istasyonlarda, vagonları ve vagon kurşunlarını kontrol eder.
20) Yapılan fren tecrübeleri sonunda havanın son vagondan çıkıp çıkmadığını kontrol eder.
21) Diğer mevzuat ve amirlerince konusu ile ilgili olarak verilen diğer görevleri yapar.
22) Görevli olduğu trenin istasyona giriş ve son vagonunun istasyondan çıkışına kadar gözetim altında bulundurur. İstasyondan verilecek işaretleri takip eder. Sinyalli bölgelerde giriş ve çıkış sinyallerini takip ederek, trenin seyrini tehlikeye düşürecek bir durum olması halinde treni durdurmak için gerekli girişimde bulunarak, durumu tren şefi ve makiniste bildirir.
23) Seyrüsefere çıkan trenlerde görevlendirilen Tren Teşkil işçileri, yolun kapanması (v.s) nedenlerle görevli oldukları trenlerin beklemesi halinde, yolun tekrar trafiğe açılmasını bekleyerek treni ilk teşkilat garına kadar götürmek zorundadır.

g) Hareket Memuru/İstasyon Şefi Bulunmayan İstasyonlarda Tren Teşkil İşçisinin Trafik ile İlgili Görevleri

Hareket Memuru bulunmayıp sadece Tren Teşkil Görevlisi ile trafik hizmetlerinin yürütüldüğü istasyonlarda Tren Teşkil Görevlileri belirlenen yürürlükteki mevzuatta mevcut görevleri ile birlikte aşağıdaki görevleri de yerine getirir:
1) Görevi süresince nöbetçi Trafik Kontrolöründen izin almadan istasyondan ayrılmamak.
2) İstasyon sahasındaki trafikle ilgili tesis ve işaretlerin muntazam olup olmadığını, vagonların durumunu, dolu ve boş yolları, limitlerin serbestliğini kontrol etmek, tespit ettiği hususlarda tedbir almak, gideremediği hususları derhal Trafik Kontrolörü ve idari yönden istasyonun bağlı olduğu işyeri amirine bildirerek onların vereceği talimatları uygulamak.
3) Tren trafik, kabul ve sevk işlemlerini mevzuata uygun olarak yürütmek. Trafikle ilgili mevzuatında öngörülen model düzenleme ve kayıt işlemlerini yapmak.
4) İstasyona gelecek ve gidecek trenlerin durumunu yakınen takip etmek.
5) Trenleri gelişlerinde mevzuatta belirlenen yer ve şekilde karşılamak, sevk ve geçişlerinde kontrol ve nezaret altında bulundurmak.
6) Trafikle ilgili telgraf ve yazışmaları almak, kaydetmek, ilgili yerlere çekmek ve diğer Tren Teşkil Görevlilerine de devir teslimlerde bildirmek.
7) Orer dokümanlarını güncel olarak istasyonda bulundurmak.
8) Kurumsal Kaynak Yönetimi projesi kapsamında kayıt ve bilgi girişlerini yapmak.
9) İstasyon hudutları içesindeki alanı gözetim altında bulundurmak, gördüğü düzensizlikleri idari yönden bağlı olduğu işyeri amirine, trafiği etkileme durumu olanları derhal Trafik Kontrolörü ve idari yönden bağlı olduğu işyeri amirine bildirmek, onların vereceği talimatları uygulamak.”

Tren Teşkil İşçilerinin Yetki ve Sorumlulukları

Kanun, tüzük, yönetmelik, genel emir ve tamimler ile verilen görevleri yerine getirmeye yetkilidir. Görevlerini yapmamaktan, noksan yapmaktan, ihmalden, sahip olduğu yetkileri kullanmamaktan veya kötüye kullanmaktan ve verdikleri emir, direktif ve imzaladıkları belgelerin sonucunda tren şefi (sadece trenlerdeki görevi sırasında), bağlı bulunduğu istasyon veya garın nöbetçi hareket memuru ve iş yeri amirine karşı sorumludur.

Yukarıda bahsi geçen konul TCDD’nin kendi vermiş olduğu yazılı kaynaklardır bu kaynağa buradan ulaşabilirsiniz.

Bu meslekte çalışmak isteyen ve çalışan kişilerin bunları dikkatli bir şekilde okuması gerekmektedir kafanıza takılan soruları bana buradan ulaşarak sorabilirsiniz.

Tren Teşkil İşçiliği ile diğer yazılarıma raylı sistemler kategorisinden ulaşabilirsiniz.

Diğer Yazılarım :

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.